♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – मराठी चित्र पूर्ण करूया Page no 11

खालील व्हिडिओ पहा .आणि आपल्या पुस्तकांमध्ये पान क्रमांक अकरा वरील चित्र पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा 


  • सोप्या पद्धतीने पोपटाचे चित्र कसे काढावे ?