♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – मराठी बघ आणि गिरव Page no 12

खालील व्हिडिओ पहा .आणि आपल्या पुस्तकांमध्ये तशा पद्धतीने गिरवण्याचा प्रयत्न करा