♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री सेतू अभ्यास दिवस १०


विषय  – मराठी 

1) तीन, चार व पाच अक्षरी अशी अक्षरांची संख्या वाढवत नाव / शब्द जोड़ा  व  लिहा 

उदाहरणार्थ 

जसे-पाटी

पुस्तक

दरवाजा

खोड रबर

अशाप्रकारे  जास्तीत जास्त शब्द लिहा


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – इंग्रजी 

Activity : 10

Match the following letters.  

खालील अक्षरांच्या जोड्या जुळवा

Trace the outlines of fish and the capital letters below. कॅपिटल व स्मॉल लेटर्स यांच्या जोड्या जुळवा

Match the capital letters to its small letters. 

कॅपिटल व स्मॉल लेटर्स यांच्या जोड्या जुळवा