♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – मराठी धडा 4 चतुर हिराबाई Page no 12

चतुर हिराबाई

खालील व्हिडिओ पहावं धडा समजावून घ्या धड्याखालील दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सांगण्याचा प्रयत्न करा व वहीत लिहा

खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा ? 

  1.  दुसरा बैल कोठे गेला होता ?  

             उत्तर – …………………………………………..

  1.  माणिक च्या बायकोचे नाव काय होते ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1.  हिराबाई कशी होती ? 

            उत्तर – …………………………………………..

  1. हिराबाईने बैलाच्या डोळ्यांवर हात ठेवून काय विचारले ?

                 उत्तर – …………………………………………..

  1. चोराने  हिराबाई ला काय उत्तर दिले ?                      

                 उत्तर – …………………………………………..