♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – मराठी बघ व गिरव Page no 13

खालील व्हिडिओ व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे आकार कसे काढायचे ते समजावून घ्या व आपल्या पुस्तकातील पान क्रमांक 13  वरील आकार पेन्सिलने गिरवा आणि वहीत तेच आकार काढण्याचे प्रयत्न करा