♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी What can you do ? page no 27

इयत्ता  २ री      विषय  –   इंग्रजी   What can you do ?   page no   27

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   27  वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

खालील चित्रांमध्ये दाखवलेली वाक्य मोठ्याने वाचा व आपल्या वहीत लिहून काढा