♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 4.1 Clap your hands page no 30

इयत्ता १ ली        विषय  –   इंग्रजी  4.1 Clap your hands     page no 30  

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक     वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

वरील व्हिडीओ दाखवल्याप्रमाणे कविता Action सहित म्हणा  व आपल्या वहीत लिहिण्याचा प्रयत्न करा 

  • अगदी सोप्या पद्धतीने  कुंडीतील फुलाचे चित्र काढा व रंगवा 
  • सोप्या पद्धतीने फुलपाखराचे चित्र 

  • अगदी सोप्या पद्धतीने  कुंडीतील फुलाचे चित्र काढा व रंगवा