♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 2.9 Let’s Speak page no 29

इयत्ता २ री       विषय  –   इंग्रजी 2.9 Let’s  Speak     page no   29

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक    29  वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे खालील संभाषण वाचा व Kho -Kho  या शब्दाच्या ऐवजी इतर खेळांची नावे त्यामध्ये वापरून वाक्य पुन्हा बोला वहीत लिहा 

या खेळांची नावे kho kho  शब्दांच्या ऐवजी वापरा