♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 4.5 Story Time – 1 page no 34 -35

इयत्ता १ ली      विषय  –   इंग्रजी  4.5 Story Time – 1    page no   34 -35

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   35-35   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे गोष्ट मोठ्याने वाचा   व आपल्या पालकांना  इंग्रजीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न  करा