♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

आजचा घरचा अभ्यास इयत्ता पहिली

आजचा घरचा अभ्यास इयत्ता पहिली

विषय- मराठी

खालील शब्द पहा व सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा.

विषय गणित Maths 

 2 to 10 पाढे चौकटीवहीत लिहा.व पाठ करा.

विषय –  इंग्रजी English

खालील नावे इंग्रजी व मराठी मध्ये लिहा व स्पेलिंग पाठ करा