♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

आजचा घरचा अभ्यास इयत्ता पहिली 15-11-2022

आजचा घरचा अभ्यास इयत्ता पहिली

विषय- मराठी

खालील वाक्ये पहा व सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा.

विषय गणित Maths 

  1 to 100 numbers लिहा. व पाठ करा.

विषय –  इंग्रजी English

खालील वारांची नावे  लिहा व स्पेलिंग पाठ करा 

खालील व्हिडिओ पहा