♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

1 to 10 Numbers

विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहावा व त्यामध्ये दाखवलेले 1 to 10 numbers  वाचन करावे व 1 to 10 spelling आपल्या वहीत लिहावे