♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – १ ली विषय – मराठी बघ ऐक म्हण page no 18

इयत्ता –  १ ली    विषय –  मराठी  बघ. ऐक. म्हण .  page no 18

A  introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि  व्हिडिओ दाखवलेले कान्याचे शब्द समजावून घ्या व पुन्हा पुन्हा म्हणा    

 खालील शब्द वाचा व  आपल्या  पुस्तकावर व  वहीत  लिहा