♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता १ ली विषय – इंग्रजी 2.1 Humpty Dumpty Page no 14

2.1 Humpty Dumpty

खालील व्हिडिओ पहा  व कविता तालासुरात म्हणा व त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करा