♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – इंग्रजी 1.8 Word Basket. page no 10

खालील व्हिडिओ पहा  व  त्याप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करा

खालील शब्द मोठ्याने वाचा 

चित्र व शब्द यांच्या योग्य जोड्या जुळवा 

सामान शब्दाच्या जोड्या जुळवा