♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख पदांच्या भरतीबाबत.

विषय: विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख पदांच्या भरतीबाबत.

उपरोक्त विषयाबाबत मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी मा.मंत्री (ग्रामविकास) महोदयांना लिहिलेलं पत्र सोबत जोडले आहे. सदर पत्रावर मा.मंत्री (ग्रामविकास) महोदयांनी “तपासून सादर करावे असे निर्देश दिलेलं आहेत.

      शालेय शिक्षण विभागाच्या गुणोत्तर वाढीसाठी क्षेत्रिय स्तरावरील विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख हो पदे महत्वाची असून राज्यामध्ये सदरची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने सदर पदांची भरती  करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून वारंवार विचारणा होत असल्याचे प्रस्तुत पत्रात नमूद केले आहे.

प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने असे नमूद करण्यात येते की, या विभागाच्या दिनांक १०.६.२०१४ च्या अधिसूचनेनुसार विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाकरिता सरळसेवा निवडीद्वारे व पदोन्नतीद्वारे अनुक्रमे ५०:२५:२५ असं नेमणूकीचं प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. सरळसेवा भरतीसंदर्भाांत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या मर्यादेत सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत तसेच पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे रिक्त पदे भरण्याबाबत आपल्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदांकडील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सदर पदं भरण्याबाबत दिनांक २० मे, २०२२ पर्यंत कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा.

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख पदांच्या भरतीबाबत

 विस्ताराधिकारी व केंद्रप्रमुख पदे भरण्याकरिता 

   🎯   शैक्षणिक पात्रता कोणती असेल ? 

  🎯 निवड पद्धती कशी असेल 

  🎯 अभ्यासक्रम  कोणता असेल ?

  🎯वयोमर्यादा  किती आहे ? 

  🎯परीक्षेचे स्वरूप  कसे असेल ? 

 🎯कोणते पुस्तक वापरावे ?

 🎯 एकूण किती पदांची जाहिरात ?

याबाबतचा सविस्तर व्हिडिओ  

 माहिती करिता  पीडीएफ