♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ८ वी विषय – गणित घातांक व घनमूळ page no.15

इयत्ता  – ८ वी    विषय – गणित  घातांक व घनमूळ    page no.15

( सेमी च्या विद्यार्थ्यांकरीता मराठीच्या खाली अभ्यास आहे ) 

खालील उदाहरणे आपल्या वहीत सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ पहा  

Reading numbers and writing them in words

Solve this