♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय – इंग्रजी Solomon Grundy, Page no 15

Solomon Grundy

खालील व्हिडिओ पहा आणि  व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे स्वतः कविता म्हणण्याचा   प्रयत्न करा.