♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

NTSE Exam previous year Question papers PDF 2018-19 राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच PDF 2018-19

NTSE Exam previous year Question papers PDF 2018-19 राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच PDF 2018-19

इ.10वी साठी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा NTSE Exam सराव प्रश्नपत्रिका संच PDF 2018-19 डाउनलोड करा. 

या ठिकाणी आपण इयत्ता दहावी करिता आवश्यक असणाऱ्या राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा सराव संच प्रश्नपत्रिका देण्यात आलेlल्या  आहेत . या सराव प्रश्नपत्रिका पीडीएफ स्वरूपात असलेल्या पाच ते सहा डाऊनलोड करू शकता. 

परीक्षा माध्यम मराठी  NTSE Exam  Question paper 2018-19

परीक्षा माध्यम मराठी  NTSE Exam  Question paper 2018-19 

अ.क्र प्रश्नपत्रिका संच प्रकारडाऊनलोड करीता 
1प्रश्नपत्रिका संच SAT येथे क्लिक करा .
2प्रश्नपत्रिका संच MATयेथे क्लिक करा .