♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

इ 4थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20 

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास


आपण आता उभ्या मांडणीतील गुणाकार समजून घेऊ.

२४ × २ हा गुणाकार सोडवू.

प्रथम एकक स्थानातील ४ ला २ ने गुणू. बे चोक आठ.

म्हणून रेघेखाली एककात ८ लिहू.

आता २ ने दशकातील २ ला गुणू. बे दुणे ४. हे चार दशकात

रेघेखाली लिहू. गुणाकार मिळाला ४८.

अशाच प्रकारे आणखी गुणाकाराचे उदाहरण सोडव.