♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20

इ 3 री   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 20 

विषय  – गणित आजचा सेतू अभ्यास

maths-setu-

दिलेल्या संख्येच्या मागे एक उडी मारली की लगतची मागची व पुढे उडी मारली की लगतची पुढची संख्या मिळते.

• लगतची मागची व लगतची पुढची संख्या ओळख.

सोडवा 

१. सावीचा रांगेत ३२ वा क्रमांक आहे तिच्या पुढे लगत ओवी उभी आहे तर ओवीचा रांगेतील क्रमांक किती ?

२. रस्त्याच्या कडेने लावलेल्या ४८ व्या झाडाच्या लगतच्या मागच्या झाडाचा क्रमांक किती ?