♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 7 वी  सेतू अभ्यास दिवस  32

विषय  – मराठी 

marathi-setu-

तुम्हाला माहीत असलेल्या नृत्यांच्या ५ प्रकारांची माहिती सांगा .

सक्षम बन या

• आपल्या स्थानिक कला कोणत्या आहेत ? इतर कला आणि आपली स्थानिक कला यातील फरक विद्यार्थ्यांच्याकडून शिक्षकाने जाणून घ्यावे.

उदा. कोळीनृत्य आणि लावणी नृत्य

● बोलीभाषा आणि प्रमाणभाषा यामधील फरक विद्यार्थ्यांना सांगण्यास प्रवृत्त करावे.

( उदा. बोलीभाषेतील उतारा प्रमाणभाषेत रूपांतरीत करणे.)


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी
Leave a comment