♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

विद्यार्थ्यांनी खालील गोष्ट मोठ्याने वाचावी व समजावून घ्यावी

 विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक  चित्रासाठी स्वतंत्र वाक्य तयार करावीत


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी