♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 4 थी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास


 खालील शब्दां संबंधी व जास्तीत जास्त वाक्य तयार करा

शेतकरी

 जंगल

 प्राणी

 घर

 शाळा

 शिक्षक

 विद्यार्थी

 मोबाईल

 नदी

 झाडे

 पर्यावरण


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी