♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – मराठी आजचा सेतू अभ्यास

कल्पक होऊ या

विद्यार्थ्यांनी पुढील कृती कराव्यात.

घरी गोष्ट वाचताना गोष्टीमधील जोडाक्षर युक्त शब्दांच्या खाली पेन्सीलने रेष मारा, नव नवे जोडाक्षर युक्त शब्द

शोधून ते वाचा.


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी