♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस ११

इ 7 वी  सेतू अभ्यास दिवस  ११

विषय  – विज्ञान    कृतीपत्रिका १०

प्रश्न 2. शरीरात हाडे नसती तर ? तुमच्या शब्दात लिहा.

उत्तर : ………………………………………….

प्रश्न 3. एक मोजपट्टी घ्या व तुमच्या हाताच्या व पायांच्या हाडांची लांबी मोजा. हीच कृती तुम्ही तुमचे आई, बाबा, बहीण, भाऊ यांच्या संदर्भात करून माहिती खालील तक्त्यात भरा.

उत्तर : ………………………………………….


5. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी