♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 41

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 41

विषय  – इतिहास – भूगोल  


पहा बरे जमते का?

1 सांकेतिक खुणा व चिन्हे यातील फरक लिहा.

2 समोच्च रेषा पद्धती म्हणजे काय?

3 रंग पद्धती चा उपयोग कशासाठी होतो ?

4 उठाव दर्शक आराखडा माहिती लिहा.

5 समोच्चता दर्शक नकाशाचा वापर कोणाकोणाला होतो?


6. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी