♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – इतिहास – भूगोल  थोडे आठवूया!

मुलांनो खालील चित्रे पहा व प्रश्नांची उत्तरे द्या.

1 यांपैकी काही लोक तुम्ही नक्कीच पाहिले असतील. त्यांची नावे सांगा.

2 यांपैकी कोणकोणत्या लोकांशी तुमचा संबंध आला आहे?

3 तुमच्या कोणकोणत्या गरजा त्यांच्याकडून पूर्ण होतात ?

खालील तक्ता पूर्ण करा 

1 आपल्या देशात शेती केली नाही तर काय परिणाम होतील?

2 तुमच्या परिसरातील व्यक्ती कोणकोणत्या व्यवसायांत आहेत ते लिहा.

3 कोणत्या व्यवसायाला खाणकाम म्हणतात?

4 मत्स्यशेती कशाला म्हणतात?

5 कृषी म्हणजे काय?
6. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी