♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 35

इ 7 वी   सेतू अभ्यास दिवस 35

विषय  – इतिहास – भूगोल  

पहिले काही बाबी आठवूया! ऊर्जासाधने महत्वपूर्ण का आहेत ?

अध्ययन अनुभव / कृती – आपल्या राज्याच्या विद्युत उत्पादन क्षमतेपेक्षा विद्युत मागणी अधिक आहे. त्यामळे अनेकवेळा लोडशेडिंग करण्याची वेळ ओढवते. हे टाळण्याकरिता प्रत्येक व्यक्तीने काय करावे? या बद्दल घरातील व्यक्तींसोबत चर्चा करून मुद्दे येथे लिही.


2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल विषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 9. ऊर्जा साधने यामध्ये दिलेला

स्वाध्याय सोडव.


6. विषय – हिंदी

सेतू अभ्यास विषय हिंदी याचा अभ्यास करण्यासाठी