♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

इ 5 वी  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 32

विषय  – परिसर अभ्यास आजचा सेतू अभ्यास


५. कुटुंबातील मुल्ये

करून पाहूय

१. आई-बाबाचे नाव सांग?

२. बहिण-भाऊ यांची नावे सांग? 

३. काका-काकी यांचे नावे सांग?

खालील चित्राचे निरीक्षण कर.

• रस्ता चुकलेला मुलगा भेटला तर काय कराल?

उत्तर : ………………………………………….

१ तुम्हाला छोट्या कुटुंबात राहायला आवडेल कि मोठ्या कुटुंबात?

उत्तर : ………………………………………….

१. स्त्री-पुरुष समानता म्हणजे काय?

उत्तर : ………………………………………….

२. स्त्रीयांची कामे कोणती?

उत्तर : ………………………………………….