♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – परिसर अभ्यास आजचा सेतू अभ्यास


१७. सुंदर दात स्वच्छ शरीर

सांगा पाहू !

१. आपण अन्न कशाने चावतो ?

२. तुमच्या वर्गातील किती जणांचे दात पडले आहेत?

३. तुम्ही दात कशाने घासता ?

खालील चित्राचे निरीक्षण कर.

१. दात नियमित स्वच्छ का करावीत ?

२. नियमित नखे का कापावीत?

३. खेळून आल्यावर हात पाय का धुवावीत?

४. केस नियमित का कापावीत?

५. दुधाचे दात कशाला म्हणतात?

१ दात को किडतात?