♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 42

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 42

विषय  – इंग्रजी 
खालील चित्र पहा व त्यामध्ये असलेले  वाक्य मोठ्याने वाचा व ती वाक्य आपल्या वहीत लिहा
4. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी