♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस 33

इ 6 वी  सेतू अभ्यास दिवस 33

विषय  – इंग्रजी 


Observe the picture carefully

Point out the names of the things they see

● Frame Wh- questions with the help of things you see in the picture.

चित्राचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करा

 चित्रांमध्ये असलेल्या वस्तू गोष्टी यांची नावे सांगा

चित्रावरूनWh  चे प्रश्न तयार करा उदा. Where is the signboard?

Observe the picture given below and frame ‘Wh- questions’

चित्रावरून Wh  चे प्रश्न तयार करा

4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी