♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 38

इ 5 वी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 38

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास


Read  and write.वाचा आणि लिहा 


Make meaningful words.  अर्थपूर्ण शब्द तयार करा 

1.   S O R E – ………..

 2.  O G D – …………
4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी