♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी आजचा सेतू अभ्यास दिवस 37

इ 5 वी   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 37

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास


To the market   

खालील व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कविता तालासुरात म्हणा

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Make the list of following things – 

खालील गोष्टींची यादी तयार करा व आपल्या  वहीत लिहा 

Animals, birds, flowers, fruits, vegetables, colours etc.  

List the household things.  

List the things from classroom.
4. विषय – परिसर अभ्यास / विज्ञान कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी