♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ   5  वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – इंग्रजी 

Template No -11

Read  and write.वाचा आणि लिहा 


Make meaningful words.  अर्थपूर्ण शब्द तयार करा 

1.   S O R E – ………..

 2.  O G D – …………


4. विषय – परिसर अभ्यासकृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  / विज्ञान कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी