♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

इ 3 री   आजचा सेतू अभ्यास दिवस 39

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास

Learning Activity: Listen to them carefully and write accordingly. ( sızdıyés is

आणि लिहा.)

  1. I am a boy.
  2. My father is a farmer
  3. I have two sisters.
  4. My school is very nice. 5. I love my teacher.

खालील रिकाम्या जागा भरा


4. विषय – परिसर अभ्यास 2 / इतिहास

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास  २ / इतिहास याचा अभ्यास करण्यासाठी