♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

इ 3 री  आजचा सेतू अभ्यास दिवस 34

विषय  – इंग्रजी आजचा सेतू अभ्यास


Small conversation between friends.

विद्यार्थ्यांनी खालील संभाषणाचा व्हिडिओ पहावा व त्यानुसार संभाषण करण्याचा प्रयत्न  करा

Let’s speak. Listen, repeat and enact Is it yours? 


4. विषय – परिसर अभ्यास कृतिपत्रिका

सेतू अभ्यास विषय परिसर अभ्यास कृतिपत्रिका याचा अभ्यास करण्यासाठी