♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

एक अंकी संख्येची बेरीज भाग १

खालील व्हिडिओ पहा व बेरीज कशा प्रकारे करायची याची माहिती घ्या तसेच व्हिडिओ खाली दिलेली उदाहरणे वहीत सोडवा.