♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – इंग्रजी Class 6 English 1.7 Are you a diy kid

1.7 Are you a diy kid Page no 26

 

खालील व्हिडिओ पहा 

खालील वाक्य वाचा अर्थ समजून घ्या  .

Write the answers to the following questions in your notebook

(खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा )