♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Words we know Page no 14

Words we know Page no 14

खालील व्हिडिओ पहा 

Read the following words, remember a spelling lesson and write it down in your notebook.

खालील शब्द वाचा  स्पेलिंग पाठ  करा   व आपल्या वहीत लिहून काढा .

Write the answers to the following questions in your notebook based on the above words

 वरील शब्दांच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा