♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी विज्ञान Online Test

सत्र 2

10माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा.येथे क्लिक करा
11प्रकाशाचे परावर्तन..येथे क्लिक करा
12ध्वनीचा अभ्यास…येथे क्लिक करा
13कार्बन : एक महत्त्वाचे मूलद्रव्ययेथे क्लिक करा
14पदार्थ आपल्या वापरातील…येथे क्लिक करा
15सजीवांमधील जीवनप्रक्रियायेथे क्लिक करा
16आनुवंशिकता व परिवर्तन..येथे क्लिक करा
17जैवतंत्रज्ञानाची ओळख.येथे क्लिक करा
18अवकाश निरीक्षण : दुर्बिणी,येथे क्लिक करा

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment