♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 th Maths part 2 Online Test

NoName Test link 
1Basic concept in GeometryClick here
2Parallel linesClick here
1Basic concepts in GeometryClick here
2Parallel linesClick here
3TrianglesClick here
4Constructions of trianglesClick here
5QuadrilateralsClick here
6CircleClick here
7Coordinate GeometryClick here
8TrigonometryClick here
9Surface Area and VolumeClick here

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.

Leave a comment