♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी विज्ञान E learning Video

No.घटकाचे नाव View
1गतीचे नियम 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
2कार्य आणि ऊर्जा 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
3धाराविद्युत भाग १  9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
धाराविद्युत भाग २ 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
4द्रव्याचे मोजमाप 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
5आम्ल आम्लारी व क्षार 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
6वनस्पतींचे वर्गीकरण 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 
7 परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाह 9 वी विज्ञान येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.