♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी गणित भाग 2 मराठी माध्यम e learning Video

No.घटकाचे नाव View
भूमितीतील मूलभूत संबोध भाग १  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
भूमितीतील मूलभूत संबोध भाग २   9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
समांतर रेषा  भाग १    9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
समांतर रेषा  भाग २   9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
समांतर रेषा  भाग ३  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
समांतर रेषांच्या गुणधर्मांचा उपयोग  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
व्युत्क्रम कोन कसोटी सराव    9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
व्युत्क्रम कोन कसोटी सराव    9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
त्रिकोण प्रस्तावना    9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१०त्रिकोण सोडवलेली उदाहरणे  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
११त्रिकोण सोडवलेली उदाहरण 3  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१२त्रिकोणांची एकरूपता   9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१३समद्विभूज त्रिकोणाचे प्रमेय   9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१४30० 60० 90० मापाच्या त्रिकोणाचा गुणधर्म  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१५त्रिकोणाची मध्यगा  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१६त्रिकोण कृती  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१७कोन दुभाजकाचे प्रमेय  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१८त्रिकोण प्रमेय  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
१९त्रिकोणांची समरूपता   9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
२०समरूप त्रिकोणांचे संगत कोन आणि संगत बाजू  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
२१ञिकोण रचना | सरावसंच 4.1  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
२२ ञिकोण रचना सरावसंच 4.2  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 
२३ ञिकोण रचना सरावसंच 4.3  9 वी गणित भाग 2 येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.