♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी गणित भाग १ मराठी माध्यम e learning Video

No.घटकाचे नाव View
1संच  सरावसंच 1.1  9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
2संच  सरावसंच 1.2 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
3संच  सरावसंच 1.3 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
4संच  सरावसंच 1.4 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
52 वास्तव संख्या सरावसंच 2.1 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
62 वास्तव संख्या सरावसंच 2.2 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
72 वास्तव संख्या सरावसंच 2.3 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
82 वास्तव संख्या सरावसंच 2.4  9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
92 वास्तव संख्या सरावसंच 2.5 9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 
103 बहुपदी सरावसंच 3.1  9 वी गणित भाग -1  येथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.