♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता -८ वी विषय – विज्ञान बल व दाब page no.16 – 17

इयत्ता  -८ वी   विषय – विज्ञान  बल व दाब  page no.16 – 17

खालील व्हिडिओ पहा व  3.बल व दाब संतुलित आणि असंतुलित बले माहिती समजावून घ्या 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा . 

      १. जडत्व कशाला म्हणतात   ? 

      उत्तर :- …………………………………………..

       २.जडत्वाचे प्रकार कोणते आहेत ?   

      उत्तर :- …………………………………………..

      ३.विराम अवस्थेतील जडत्व कशाला म्हणतात  ?

     उत्तर :- …………………………………………..

      ४.  गतीचे जडत्व कशाला म्हणतात  ?

     उत्तर :- …………………………………………..

      5. दिशेचे जडत्व कशाला म्हणतात? 

      उत्तर :- …………………………………………..

3. Force and Pressure

Write the answers to the following questions.

       1. What is inertia?

       Answer: -…………………………………………..

        2. What are the types of inertia?

       Answer: – …………………………………………..

       3. What is called Inertia of the state of rest ?

      Answer: – …………………………………………..

       4. What is Inertia of motion ?

      Answer: – …………………………………

       5. What is the Directional inertia called?

       Answer: – ..

Leave a comment