♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय मराठी लाखाच्या कोटीच्या गप्पा पान क्रमांक 7

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या वहीत लिहा

 

एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा 

  1. दादर एक्सप्रेस इगतपुरी स्टेशन वर थांबली होती?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. म्हाताऱ्या व्यक्तीने तरुणाला कोणता प्रश्न विचारला?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. काय भारी किमतीचा आहे असे म्हाताऱ्या व्यक्तीने सांगितले ? 

 उत्तर – …………………………………………..

  1. विमान  प्रवासासाठी किती पैसे पुरेसे आहेत असे सांगितले? 

 उत्तर – …………………………………………..

5. बॅरिस्टर होण्यासाठी किती पैसे लागणार होती असे तरुणाने सांगितले?

 उत्तर – …………………………………………..

6. बॅग किती रुपये आहेत असे म्हाताऱ्या व्यक्तीने सांगितले? 

 उत्तर – …………………………………………..

7.कॉलेजला जायला काय लागेल असे  तरुणाने सांगितले? 

 उत्तर – …………………………………………..

8. मळा विकून  किती पैसे आले आहेत असे प्रकार या व्यक्तीने सांगितले ?

 उत्तर – …………………………………………..

9. ते  दोघे   प्रवासी कोण होते असे त्यांनी  सांगितले ?

 उत्तर – …………………………………………..

 धड्या खालील स्वाध्याय आपल्या वहीत लिहा

  • सोप्या पद्धतीने कागदाचा मोर बनवा
  • सोप्या पद्धतीने कागदाचा साप बनवा
  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे