♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 7वी विषय मराठी श्रावणमास पान क्रमांक 15

खालील व्हिडिओ पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या वहीत लिहा

 एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा 

  1. श्रावण महिन्यात सगळीकडे काय पसरले आहे ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. श्रावण महिन्यात कशाची चे तोरण बांधले आहे असे कवी  म्हणतात?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. श्रावण महिन्यात ऊन कसे पडले आहे ? 

 उत्तर – …………………………………………..

  1. कवीने कल्पसुमांची माळ कशाला म्हटले आहे? 

 उत्तर – …………………………………………..

5. सुंदर हरिणी कोणासोबत बागडत आहेत?

 उत्तर – …………………………………………..

6. एकसुरात काय वाजत आहे? 

 उत्तर – …………………………………………..

7.कशाचा सुगंध दरवळत आहे? 

 उत्तर – …………………………………………..

8.देवदर्शनाला कोण निघाले आहे?

 उत्तर – …………………………………………..

कवितेच्या खालील स्वाध्याय आपल्या वहीत लिहा