♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ८ वी विषय – भूगोल 4. आर्द्रता व ढग page no 16

इयत्ता  – ८  वी     विषय –  भूगोल 4. आर्द्रता व ढग page no 16

खाली दिलेले दोन्ही  व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि  आर्द्रता व ढग  समजावून घ्या   व्हिडिओ खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा.